វគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះអក្សរសាស្រ្តខ្មែរនិងវិជ្ជានិពន្ធ

វគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះអក្សរសាស្រ្តខ្មែរនិងវិជ្ជានិពន្ធ

វគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះអក្សរសាស្រ្តខ្មែរនិងវិជ្ជានិពន្ធ
ក្លិបអភិរក្សអក្សរសាស្ត្រខ្មែររបស់គណៈកម្មាធិការកម្មវិធីវប្បធម៌នៃសភានិសិ្សតសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្របានបើកវគ្គសិក្សាថ្មីទៀតហើយ គឺវគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះអក្សរសាស្រ្តខ្មែរនិងវិជ្ជានិពន្ធ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ រយៈពេលបីខែចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ខាងមុខនេះតទៅ។
អាស្រ័យដូចបានជម្រាប់ជូននេះ សូមអញ្ជើញមិត្តនិសិ្សតនិងបងប្អូនទាំងអស់មកចុះឈ្មោះចូលរៀនដើម្បីឆ្វេងយល់និងក្រេបយកចំណេះដឹងបន្ថែមទៅតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន។

Newer Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.