បណ្ឌិត សំ អាងសំ Dr. Sam Ang Sam

ប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិត សំ សំអាង អធិការបតី នៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្ដកម្ពុជា ទាក់ទងនឹងល្ខោនយីកេ។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.