លោក ង៉ែត សុខឡា, Mr. Nget Sokla

ប្រសាសន៍លោក លោក ង៉ែត សុខឡា
ប្រធានសភានិស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្ដ (រឿង សត្វសេក អ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ  )
ក្នុងកម្មវិធីមូលនិធិយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីសិល្បៈបុរាណខ្មែរ
ក្តីសង្ឃឹមនៃអ្នកអភិរក្សល្ខោន យីកេ។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.