វគ្គចែករំលែក

វគ្គចែករំលែក

ប្រធានបទៈ មូលដ្ឋានគ្រឹះអ្នកតស៊ូមតិឆ្នើមជាភាសាខ្មែរ

អ្វីដែលអ្នកចូលរួមអាចទទួលបាន៖

  • .យល់ច្បាស់អំពីអត្ថន័យនៃការតស៊ូមតិ
  • ស្គាល់ទម្រង់នៃការប្រកួតតស៊ូមតិបែបខ្មែរ
  • យល់ដឹងពីកាតព្វកិច្ច និងតួនាទីក្នុងនាមជាអ្នកប្រកួតតស៊ូមតិ
  • អភិវឌ្ឍនូវឥរិយាបថ ការគិត វោហារសព្ទ និងស្មារតីជាអ្នកប្រកួតតស៊ូមតិ
  • យល់ដឹងពីលក្ខន្តិកៈ និងវិន័យក្នុងការប្រកួតតស៊ូមតិ

ព៌ត័មានបន្ថែមសូមអានលើខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.